NEABPD ISRAEL

תמיכתך תומך במגוון פעילויות

 1. הכשרת מדריכי התכנית קשרי משפחה בארץ
 2. קבוצות קשרי משפחה מעורובות
 3. קשרי משפחה לאחין ואחיות
 4. קשרי משפחה להורים
 5. מפגשי קשרי משפחה לא פורמליים לבעלים
 6. מפגש חודשי לבוגרי קשרי משפחה
 7. הרצאות לציבור הרחב
 8. סמינריונים והרצאות עבור אנשי מקצוע
 9. הכנס השנתי
 10. ספריית השאלה חינמית
 11. תרגום חומרים לעברית
 12. עדכון, תרגום, והרחבת האתר
 13. כתיבת הניוזלטר החודשי