NEABPD ISRAEL

עקרונות ויתרונות קשיבות

עקרונות ויתרונות – קשיבות

• קשיבות זה לשים לב במכוון ללא שיפוטיות.
• קשיבות מכילה סביבות חיצוניות ופנימיות.
• קשיבות זה להיות ער למה מולך מבחינה שכלית, רגשית, וגופנית בכל רגע.
• קשיבות מביאה ערנות, שווי משקל, בחירה, תבונה, וקבלת מה שקיים.
• קשיבות, בפשטות, מקנה את היכולת להתרכז ולהתמקם בהכרה.
• עם תרגול, קשיבות מפתחת את האפשרות להשתחרר מלהגיב מתוך הרגל על פי דפוסים מחשבתיים, רגשיים, והתנהגותיים שמזמן הפנמת.

•בללמוד להישאר בו ברגע ולתרגל אי חיבור, קשיבות מונעת מתח, ויוצרת בריאות נפשית, גופנית, שכלית ורוחנית.
• עם תרגול קשיבות, התוצאות הן מאליהן, וככל שתתרגל יותר, תרוויח יותר!