NEABPD ISRAEL

משאבים

המשתמש בארגונים או קבוצות המוזכרים לקמן משתמש בם על דעת עצמו. הארגונים והקבוצות המוזכרים לקמן והארגון הישראלי החינוכי למען טיפול בהפרעת אישיות גבולית, ע"ר הם ארגונים שונים על פי החוק

מרכזי יעוץ למשפחות של נפגעי נפש https://www.health.gov.il/Subjects/mentalhealth/rehabilitation/rehab_sub/families/Pages/families_centers.apx

רשימת בתי מאזן של משרד הבריאות (מרץ 2, 2002)

האגודה הישראלית לטיפול דיביטי

הקבוצה https://chat.whatsapp.com/DJsFM7j6kEp9hzF7wghUMB
הוקמה מתוך יוזמה פרטית של הורים למתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית (הא״ג)
שמצאו צורך בהקמת קבוצה כזו בשל מאפייניה הייחודים של ההפרעה , והיעדר מודעות ושיח מספקים אודותיה
מטרת הקבוצה היא להוות משאב לתמיכה, מקום לפרוק, ופלטפורמה לשיתוף, יעוץ וסיוע הדדי מתוך נסיון אישי (לא של אנשי מקצוע).